Clothes in Igbo

Hello and welcome back!

In today’s lesson you will be learning the different clothes in Igbo.

Learning the different clothes in Igbo will help you as you shop in these Lagos and Anambra streets.

So without further ado, here are clothes in Igbo.

Clothes in Igbo

IgboEnglish
Ákwà/ÙwéClothes
Ákwà shàị̀nị̀sháị́nị́Fancy clothes
Ákwà ọ̀mụ́máWrapper
ÙwéǹgùBlouse
ÙwéúkwùSkirt
Ùwéḿwụ́dàGown
Ùwéụ́kwụ́ógólógóTrouser
ÙwéǹgùShirt
ÙwéǹgwùḿmírīSwimming trunk
Ùwéǹchụ́óyīCardigan
Ùwéụ́rāPyjamas
ÙwéímēSinglet/Under-shirt
Ọ̀bàńtéPant
ÙwéárāBrassiere
Nị́kàShorts
Ḿfùchíụ́kwụSocks
ḾfùchíákāGloves
ÒkpúCap
ÒkpúátāHat
Ị̀chàfụ̀Head-tie
KóòtùCoat
JákètìJacket
Ìyèrì ńtị̀ Earring
MgbáákāRing
ÍhéólūNecklace
Ákpụ́kpọ́ụ́kwụShoe

For more Igbo Lessons make sure to check out our Igbo lessons section